اقتصاد و بیمه

اقتصاد و بیمه

این برنامه برای تیم فروش و بازاریابی شما طراحی شده است تا قادر به برنامه ریزی بازدید های روزانه خود باشید و گزارش عملکرد خود را بلافاصله با مرکز به اشتراک بگذارید

گروه های خرده فروشی

گروه های خرده فروشی

مناسب استفاده گروه های نماینده فروش بازرسی و بازاریاب ها می باشد و برای اندازه گیری عملکرد تیم میدان شما طراحی شده است

http://www.repsly.com/case-studies/kutjevo

خدمات

خدمات

شما می توانید پیشنهادات و فرصت های خود را مدیریت کنید، تیم ارتباطات و عملکرد تیم را مدیریت کنید

خدمات فنی و توزیع

خدمات فنی و توزیع

Dağıtım, teknik servis ve lojistik ekiplerinizin kullanımına uygun, doğrulanmış güncel adres bilgileriyle verimli ziyaretler gerçekleştirebilmeleri, iş takibini yapabilmeleri, ziyaret noktlarındaki süreçlerini optimum yönetebilmeleri için dizayn edildi.