icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Kurumsal Website Müşteri Açık Rıza Metni

Merkez adresi Beylikdüzü Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B1 Blok Apartmanı No151/1d/106 Esenler İstanbul (“Şirket Posta...

Merkez adresi Beylikdüzü Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B1 Blok Apartmanı No151/1d/106 Esenler İstanbul (“Şirket Posta Adresi”) olan İstanbul Ticaret Sicili’nde kayıtlı Ekmob Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazılanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı, Kişisel Verileri Silme ve İmha Politkası’nı ve kişisel verilerimin işlenmesine yönelik tüm sürecin şüpheye yer bırakmayacak şekilde aktarıldığı Müşteri Aydınlatma Metni’nin tamamını okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Bu kapsamda kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve pazarlama veri kategorilerindeki kişisel verilerimin (“İşlenen Kişisel Veriler”) Şirket tarafından mevzuattan doğan zorunlu süreler veya teamül gereği, Şirket’in meşru menfaatleri gereği ve/veya kişisel verinin saklanma süresi için gerekli ve ölçülü sürelerde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanması ve işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından işlenme amaçlarını Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde okudum ve anladım. Kişisel verilerimin tüm bu amaçlar çerçevesinde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanıp işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından elde edilme yöntemlerini ve kişisel verilerimin işlenmesinin hukuki sebeplerini Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde okudum ve anladım. Kişisel verilerimin tüm bu amaçlar çerçevesinde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanıp işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket avukatı, Şirketin çalıştığı kargo şirketleri vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Maliye Bakanlığı, GİB, Vergi Dairesi, İcra Daireleri, Mahkemeler vb.) ve yurt dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (Facebook, Google, Twitter, Linkedin vb) Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylıca yer verilen amaçlar çerçevesinde aktarılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşlenen Kişisel Verilerim hakkında Şirket’e başvurup kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu ve {■} alan adlı adreste yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla Şirket Posta Adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya {■} elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabileceğim konusunda detaylı olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad: 

İmza:

Tarih:

« »