icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK POLİTİKASI

1.Politikanın Amacı ve Kapsamı Şirket, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen bir çalışma kültürü geliştirmeyi amaçlar.Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın getirdiği anlayışlı, güvenli, yaratıcı...

1.Politikanın Amacı ve Kapsamı

Şirket, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen bir çalışma kültürü geliştirmeyi amaçlar.Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın getirdiği anlayışlı, güvenli, yaratıcı ve sinerjik bir çalışmaortamı ve kültürü ile organizasyonun bütününde, dengeli ve sürdürülebilir katma değeryaratma anlayışı benimsenmektedir.

2.Çeşitliliğin ve Kapsayıcılığın Tanımı ve Unsurları

Çeşitlilik, bizi birbirimizden farklı ve ayırt edici kılan geldiğimiz yer, yetişme tarzı, kültür
ve deneyim gibi etmenler arasındaki farklılıkların tanınması anlamına gelir.
Kapsayıcılık ise bir çalışma ortamında bütün çalışanların onları ayıran özelliklerinden
dolayı saygı görmesi ve kendilerine değer verilmesi, ekiplerine ve şirketlerine aidiyet
hissetmeleri anlamına gelir.
Özellikle aşağıdaki alanlar başta olmak üzere çalışanın deneyimlediği tüm süreçlerde
çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilmektedir.

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Fırsat eşitliği
 • İşe alım ve terfi
 • Liderlik
 • Özlük hakları ve çalışma koşulları
 • Performans yönetimi
  3.Şirket Bünyesinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
  Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyetçilik kavramının getirdiği önyargılarla
  mücadele etmek, kadınların iş hayatındaki temsiliyetini güçlendirmek; işe alım ve
  terfilerde çalışan seçimi, özlük hakları ve çalışma koşullarının liyakat ve işin gerektirdiği
  becerileri esas alarak belirlemek, Şirket’in odak hedef alanlarındandır.
  Şirket insanları ırkı, cinsiyeti, rengi, milliyeti veya milli kökeni, sınıfı, dini, yaşı, bedensel
  durumu, medeni hali, cinsel yönelimi veya toplumsal cinsiyet kimliği, siyasi görüşü veya
  ilgili yasaların koruduğu herhangi bir başka statüsü ne olursa olsun yalnızca profesyonel
  kabiliyetlerine ve niteliklerine göre seçer, işe alır, yetiştirir ve destek verir.
  Özellikle, kadınların iş gücüne dahil edilmesi, güçlendirilmesi ve eşit işe eşit ücret
  politikası, Şirket tarafından benimsenmiş temel bir yaklaşımdır. Kadınların iş hayatında

liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması için yapılan çalışmalar bir yolculuk olarak
görülmektedir ve hep daha iyisi hedeflenmektedir.
Gelecek neslin güçlü kadın liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Şirket, özellikle iştigal ettiği
yazılım ve iş geliştirme alanında lider kadın iş gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Yetiştirilecek kadın liderler, geleceğin Yönetim Kurulu üyesi olma potansiyelini taşımaları
açısından da önemlidir. Böylece, Şirket her seviyede çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi ile
hareket etmektedir ve bunun sağlanması için hedef belirlemektedir ve bu hedeflerin
takibini yapmaktadır. Bu çerçevede, Şirket, çalışanlarının kadın üye oranı için % 50
hedefini korumaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerindeki çeşitliliğin, Yönetim
Kurulu’nun temel işleyişi başta olmak üzere, şirketin faaliyetlerinin de daha etkin
biçimde yönetilmesine katkısı olmaktadır. Bu sebeple, Yönetim Kurulu üyeliğine aday
gösterilme sürecinde, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri ön plana çıkacak şekilde süreç
yönetilmektedir.
Yönetim Kurulu üye yapısının, üyelerin birbirlerinden bağımsız ve iyi niyet içinde karar
verebilmelerini sağlayacak şekilde oluşturulması önemlidir, bu sebeple de farklı yaş,
cinsiyet, eğitim ve deneyime sahip olmalarına önem verilmektedir.

Şirket’te çeşitliliği olan işgücünün; en iyi yetenek, yaratıcılık ve deneyim imkânı
sağladığına inanılmaktadır. Farklı temellerden gelen ve farklı deneyimlere sahip kişiler
risk ve fırsatları daha geniş bir perspektifte tespit edebilir ve sorunları farklı açılardan ele
alabilir. Çeşitliliği teşvik etme yoluyla yeni fikirler yaratma, dolayısıyla değişime uyum
sağlama potansiyelini geliştirilebilir. Bu ise müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarının daha iyi
anlaşılabileceği ve onlara üstün hizmet sunarak hissedarlar için iyi kazanç
sağlanabileceği anlamına gelmektedir.
Çeşitliliğin olduğu bir işyeri ortamı, mevcut ve potansiyel çalışanlar açısından daha
cazip ve kapsayıcı olacağından, çalışan motivasyonunun, aidiyet duygusunun ve
devamlılığının artacağına inanılmaktadır.
Çalışanlarımız çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin tüm bilgi talepleri konusunda Yönetim
Kuruluna başvurabilir.
Bu politika Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu
politika Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki
dilde yayınlanır.

«